JERMAIN TAMRAZ
DOO-GLEH SHAA-PEE-RREH
beautiful liesLAA TAA-NIT, LAA TAA-NIT
don't say, don't say
AA-TEN[1] QAA-TEE CHEE BU-YIT
that you[1] love me.
KHEE-NAA DOO-GLOOKH PLIT-LOON
your lies came out
BE-SAA MID-RREH. -MOO BU-YIT?-[2]
stop again. (enough already) -what do you want?-[2]

-HEL ADEE-[3] -URRPAA GAA-HEH-[4]
-until now-[3], -four times-[4]
ATEN QAA-TEE QOO-BI-LOOKH
you have accepted me back.
LE O-DIT KHUB-RREH NAA-SHEH[5]
you don't do what people[5] say
EE-NAA[6] QAA-MOO MOON-SHEE-LOOKH
but[6] how did you forget.

AAAAAAAAAHHHHHHH
BIT-KHAA-RI-WEN[7] E-NEH KHUB-RREH[8] AA-TEE-QEH[9]
-i remember-[7] those old[9] words[8]
ENEH DOOG-LEH[10] SHAA-PEE-RREH[11]
those beautiful[11] lies[10]
KHAA-YIN-NAA[12] L' LI-BEE DEE
they were decievers[12] to my heart.

AA-LAA-HAA[13], QAA[14] DAA-HAA[15]
God[13], for[14] this[15]
LIBAA[16], WOOD KHAA CHAARRAA[17]
heart[16], create a remedy/cure[17]
AA-LAA-HAA, QAA DAA-HAA
God, for this
LI-BAA, WOOD KHAA CHAA-RRAA
heart, create a remedy/cure
-HEL EE-MAAN-[18] BET QAAB-LAA-NAA
-until when-[18] will i accept this
BE-SAA KHEE-NAA, KHEZ-YAA-NAA
that is enough, i tell you
-YOO-MAA-NEE-[19] WI-RROON KHI-SHAA[20]
-my days-[19] have gone in suffering/worry[20]
EE-NAA QAA-MOO[21] PE-SHAA-NAA
but then, why[21] should i stay (go on living)


PERFORMED BY JERMAINE TAMRAZ
LYRICS BY ??? ALBUM: ????