LEARN ASSYRIAN ONLINE

THE ARAMAIC /NEO-ARAMAIC
VOCABULARY BUILDER

ANIMALSLast modified 1/7/98
These words have been researched to get rid of the confusion between Gammal-Jammal & Kap-Chap

 1. HAAYWAAN - - - - animal (HAAYWAAN'E (animals))
 2. KELBAA - - - - dog
 3. QATOO - - - - cat
 4. DIBAA - - - - bear
 5. ?? - - - - tail (of an anmimal) 6. AQOOBRRAA - - - - mouse / rat
 7. DIDWAA - - - - fly
 8. JOOMLAA - - - - camel
 9. BAAQTAA - - - - mosquito
 10. BAAZAA - - - - vulture
 11. KELBA D MEEYAA - - - - beaver

 12. PASOOS'E - - - - insects
 13. ERRYAA - - - - lion
 14. NISHRAA - - - - eagle
 15. BOOMAA - - - - owl
 16. JAYRAAN - - - - deer - (ghazal'e is arabic for gazalle) 17. IRRBAA - - - - lamb / sheep
 18. KTETAA - - - - chicken
 19. KIRVISH - - - - rabbit
 20. IZAA - - - - goat
 21. SOOYSAA - - - - horse 22. KHMAARRAA - - - - donkey/ass
 23. QARROOYAA / DEEGAA - - - - rooster
 24. ZIRRQITAA - - - -bee
 25. ALEE ALO - - - turkey
 26. TOOTIQOOSH - - - - parrot 27. TORRAA - - - - bull
 28. TAWIRRTAA - - - - cow
 29. DERRA - - - - bird
 30. ZAAYAA - - - baby animal (any animal)
 31. PAARRKAANAA D LEL'E - - - - bat


 32. UZLAAKOOSH'E - - - - spider
 33. PEELAA - - - - elephant
 34. QEDAA - - - - whale
 35. KUWAARRAA - - - beehive
 36. PIQ'QAA - - - - frog / toad
 37. BUZAA - - - - tadpole 38. CHAAVIDNAA - - - - mule
 39. YOOZAA - - - - panther
 40. QAATIMAAGL - - - - firefly
 41. KHURRDAANAA / MAAZOZTAA - - - - lizard
 42. ZAKHLAA - - - locust
 43. CHAAKOORRKAA - - - - grasshopper


 44. TOOSAA - - - - peacock
 45. YOOLAALAA - - - - hyena
 46. CHOO-CHOO - - - - chick (young chicken)
 47. IZBURRKAA - - - buffalo
 48. AAHEEG - - - crocidile
 49. SOOYSAA MIN ZOOLAAL'E YAAREEKH'E CHOOMAA OO KHWAARRAA - - - - zebra (horse with long black and white stripes) 50. MAYMOON - - - - monkey
 51. NOOYNAA - - - - fish
 52. KHZOOYRRAA - - - - pig
 53. BAAJOOJAA - - - - cockroach
 54. PEERRAA - - - - lamb 55. YONAA - - - - dove / pigeon
 56. BOOL BOOL - - - - canary
 57. SIPRRAA - - - - bird
 58. DE'AAVAA - - - - wolf
 59. NUMRRAA - - - - tiger / leopard / panther
 60. QAARRGHAA - - - - crow 61. KHOOWAA - - - - snake
 62. BUTAA - - - - duck
 63. BAAHDEE BAAHDOO - - - - ladybug
 64. SHIKWAANAA - - - - ant
 65. QAARRDAA - - - - tick


 66. PIRRPIRRAA - - - - butterfly
 67. ASHDAAHAA - - - - dragon
 68. LAAG LAAG - - - - stork (sometimes flamingo)
 69. BIHMOOT - - - - rhineceros
 70. LOOLAA - - - - calf 71. LOOLAA - - - - calf
 72. BUQLAAN - - - - flamingo
 73. QOOQNOOS - - - - swan
 74. QELM'E - - - - lice
 75. BIHMOOT - - - - rhineceros 76. TOOWILTAA - - - - worm
 77. TOOWILTAA D KEESAA - - - - tapeworm
 78. TOOWILTAA D BRIQIYM - - - - silkworm
 79. GHEELOS - - - - ape
 80. TAALAA - - - - fox / a trap used to capture animals by the foot
 81. GURRAAPAA - - - - girrafe 82. QAAQAA - - - - pelican
 83. QIQVAANAA - - - - partridge
 84. GAAYCHEETAA - - - - goat
 85. QOORGHON / KORRKORR - - - - hawk
 86. BAAZEEQAA - - - - falcon  The words need to be spelled out in Assyrian. If you are adroit in the language, and spelling these words is as easy to you as me spelling them in english, I would appreciate the help. I don't think I will be doing this because it will take me forever to look up each word to make sure I spelled them right. Of course, all credit shall be acknowledged. Basseemaa rraabaa.


  GO BACK TO THE LEARNING ARAMAIC/NEO-ARAMAIC PAGE.